Сарајево – мултиетнички и интеркултурални град

ЦИЉ ТЕМЕ: Упознавање ученика са географским положајем Сарајева и структуром становништва у прошлости и сада ради развијања интеркултуралних односа (дијалога) и проактивног става у борби против стереотипа и предрасуда, уважавања и поштовања различитости и исказивања толерантног става. 

Read more

Основно училиште „Стив Наумов“- Битола, Македонија

Tags

Centropa наставен час- Истражувачки проект

 Centropa Филм : Годините си го Прават Своето

Наставник: Драган Ѓоргиевски

Училиште: Основно училиште „Стив Наумов“-  Битола, Македонија

Основни информации:

Тип на училиште: Државно училиште

Наставен предмет: Етика во религиите

Возраст на учениците: 6 одделение ( 11-12 години)

Број на наставни часови: 6 часови по 40 минути

Read more

Prikaz teme HOLOKAUST

Ovde  je  dat  prikaz  teme  u  okviru  nastavnog   predmeta  Istorija. Tema  može  da  se  radi  i  kao  multidisciplinarna,   što  znači  da  može  da  uključi  nastavne   predmete  kao  što  su  srpski/  maternji  jezik,   matematika,  geograIija,  hemija,  biologija,   likovna  kultura,  muzička  umetnost,   informatika  i  računarstvo,  verska  nastava,   građansko  vaspitanje.

Read more

Sećanje na žrtve Holokausta

Pošto učenici uče jako malo o Holokaustu na časovima istorije, mislila sam da treba nešto raditi i na času odelj.starešine. Gimnazijalci imaju i sociologiju i građansko vaspitanje kao i psihologiju u drugom razredu, to znači da njima su sledeći pojmovi poznati: nacionalizam, rasizam, šovinizam, fašizam, Holokaust, stereotip, predrasuda, diskriminacija, međuljudski odnosi -  i treba samo da to sve prođemo još jedanput na neki drugi način – kroz gledanje jednog CENTROPINOG filma: Tri obećanja.

Read more