Сарајево – мултиетнички и интеркултурални град

ЦИЉ ТЕМЕ: Упознавање ученика са географским положајем Сарајева и структуром становништва у прошлости и сада ради развијања интеркултуралних односа (дијалога) и проактивног става у борби против стереотипа и предрасуда, уважавања и поштовања различитости и исказивања толерантног става.