Prikaz teme HOLOKAUST

Ovde  je  dat  prikaz  teme  u  okviru  nastavnog   predmeta  Istorija. Tema  može  da  se  radi  i  kao  multidisciplinarna,   što  znači  da  može  da  uključi  nastavne   predmete  kao  što  su  srpski/  maternji  jezik,   matematika,  geograIija,  hemija,  biologija,   likovna  kultura,  muzička  umetnost,   informatika  i  računarstvo,  verska  nastava,   građansko  vaspitanje.