Истражувајќи ја Битола преку филмот за Бено и Роза