Moskovits Jenő kérvénye

Moskovits Jenő kérvénye

Ez az édesapám írása. A marosvásárhelyi iskola vezetőségének írta ezt a kérvényt, amikor megpályázta az itt megüresedett állást. Azelőtt Zilahon tanított. Azt írta ide: ?Tekintetes iskolaszék! Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel járulok a tekintetes Iskolaszék elé, hogy a nyilvános elemi iskolájuknál üresedésben lévő tanítói állások egyikére megválasztani kegyeskedjék. Kérésem támogatására legyen szabad a következőket felhoznom: 1. mint az A) alatt mellékelt hiteles oklevél másolat igazolja [Mellékelte a másolatokat, amik ugye ott maradtak. -- Deutsch Éva megj.], tanulmányaimat 1909-es évben az Országos Izraelita Tanítóképzőben végeztem kitűnő eredménnyel. Oklevelem 1921. május 24-én Szamosújváron lett nosztrifikálva. [Amikor ő végzett, akkor még Osztrák--Magyar Monarchia volt, de 1918-ban itt Románia lett, s az oklevelet nem ismerték el. 1921-ben megcsinálta azt a különbözetit, amiért aztán elismerték itt, Romániában is az oklevelét. -- Deutsch Éva megj.] 2. A B), C), D) és E) alatt mellékelt működési bizonyítványok másolatai a szolnoki, a pesti, a felsőszopori és a zilahi izraelita hitközségek iskoláinál való eredményes működésemet igazolják. 3. A pesti izraelita hitközség fiúárvaházi tanítói állásáról tanulmányaim továbbfolytatása miatt mondtam le, majd a világháború alatt harctéri szolgálatot teljesítettem és mint tartalékos hadnagy szereltem le. 4. A zilahi osztatlan iskolának alapításától fogva tanítója vagyok, amelyet dacára ama számtalan nehézségnek, amit ma a zsidó iskoláknak le kell küzdeniük, virágzó intézménnyé fejlesztettem. Az idei abszolváló vizsgán miniszteri biztosként elnöklő Pap Sándor segéd-tanfelügyelő úr a legteljesebb megelégedését fejezte ki a tanulók előmenetele felett. 5. A héber és román nyelvekben kellő jártassággal birok. Iskolánkban is a tanítás nyelve az alsó két osztályban a héber és román, a felső két osztályban pedig a magyar segédnyelv mellett intenzíven folyt a román és héber nyelvek tanítása. 6. Személyemről a következő adatokat közölhetem: 32 éves vagyok, 3 éve nős és egy egyéves kisfiam van. 7. Fizetési igényem: havi 3,000 lej, azaz háromezer lej és lakás, illetőleg a megfelelő lakbér. A tanító csak akkor fejthet ki eredményes működést, ha -- lehetőleg -- mentesítve van az anyagi gondoktól. Az általam kért javadalmazással méltóztassanak szembeállítani azt az óriási munkát, amit ma egy hivatását igazán betöltő zsidó tanítónak ki kell fejteni. Megválaszttatásom esetén minden erőmmel és igyekezetemmel azon leszek, hogy a rám bízott gyermekekkel a gyakorlati tudást elsajátítassam, belőlük önérzetes, jó zsidókat neveljek, akik mindenkor hasznos tagjai lehetnek az emberi társadalomnak. Kérésem megújítása mellett maradtam a tekintetes Iskolaszéknek mély tisztelettel, Moskovits Jenő tanító, Zilah, Eroilor utca 28. [Ott volt a lakás, biztosan oda kérte a választ. -- Deutsch Éva megj.] 1923. augusztus 11.?
Open this page