Hivatali eskü

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Fénykép készítésének éve:
  1930
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
Budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rt.
….. szám
 
BIZONYÍTVÁNY
 
Alulírottak bizonyítjuk, hogy SCHWARCZ MIKLÓS irodakezelő, az 1920. évi I. t.c. alapján a kereskedelemügyi miniszter által 43115/12 1920. sz. rendelettel megállapított hivatalos esküt a mai napon előttünk a következő szöveggel letette:
 
"Én, SCHWARCZ MIKLÓS esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, hogy Magyarországhoz, annak alkotmányához és Magyarország Kormányzójához hű leszek, Magyarország törvényeit és törvényes szokásait, valamint az alkotmányos kormány rendeleteit megtartom. Fölebbvalóim iránt engedelmességgel viseltetem és utasításaikat pontosan teljesítem.
 
A vasútüzleti rendtartás által reám ruházott teendőimben híven, pontosan és odaadással eljárok, a vasúti üzlet biztonsága, rendessége és szabályszerűsége, nemkülönben a távíró és távbeszélő szolgálat szabályszerű ellátása érdekében minden lehetőt megteszek, és amennyiben a vasúti távíró állami és magántáviratok továbbítására is felhasználtatnék, az erre vonatkozólag már kiadott, vagy még kiadandó szabályokat is pontosan megtartom, és őrködni fogok afölött, hogy a szolgálati szabályokat és utasításokat mások is megtartsák.
 
A hivatali titkot megőrzöm, a vasúti hadi forgalmat illető összes ügyeket, az erre vonatkozó segédeszközöket és intézkedéseket akár saját tapasztalataim, akár mások közlése folytán szereztem azokról tudomást, mindenkivel szemben titokban tartom, és teljes erőmből meg fogom akadályozni, hogy  arra nem hivatottak ezen ügyekről, illetve segédeszközökről és intézkedésekről tudomást szerezhessenek."
Isten engem úgy segéljen!
 
Budapest, 1930. évi május hó 16-án.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Apám 1919-ben, huszonegy évesen vörös katona volt [A Magyar Vörös Hadsereg a Tanácsköztársaság (lásd ott) fegyveres ereje, felállítását 1919. március 22-én rendelték el, augusztus 6-án feloszlatták. -- A szerk.], a románok elfogták, és halálra ítélték. Egy egész éjjel álltak a kivégzőosztag előtt, de valamiért megkegyelmeztek nekik. Ezen az éjjelen apám megőszült, én már csak így láttam. Az apukám, akinek négy polgárija volt, tisztviselőként dolgozott  a Beszkártnál [Sólyom Klára többször említi, hogy édesapja a Beszkártnál (Budapest Székesfőváros Közlekedési Rt.) dolgozott, azonban ezen és más iratok szerint is a Budapesti Helyi Érdekű Vasutak Rt. volt a munkahelye. -- A szerk.].
 

Interjú adatok

Interjúalany: Olga Sólyom
Interjúkészítő neve:
Andor Mihály
Interjú készítésének hónapja:
Május- Június
Interjú készítésének éve:
2005
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Miklós Schwarcz
Születési év:
1898
Születési hely:
Újpest
Halálozási év:
1945
Halálozási hely:
Sopronbánfalva
Halálozási hely:
Sopronbánfalva
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Tisztviselő
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8