ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС

WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС              дата  29.01. 2013

Наставен предмет: англиски јазик  осмо
Наставна тема: дигитализација во наставата
Наставна единица: филм „Годините си го прават своето“
Вид на часот:  обработка
Методи и техники: ИКТ, индивидуална, зсу
Наставни средства: ЛЦД проектор, наставни листови
Цели на часот:- да се запознаат со дел од еврејската историја и холокаусттот
- да претпоставуваат
-да следат филм на ангклиски јазик и да одговараат на прашања за него
- да зборуваат за минати дејствија

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЧАСОТ
Активности на наставникот Активности на ученикот
Евокација:

Наст. Ги дава имињата Русо и Камхи ипрашува штомислат за нив, која националност се. Евокација:

Учениците  кажуваат мислење.
Сфаќање на значењето.

Им дава наставни листови со прашања со претпоставки за она што ќе го видат. Тие пишуваат. Наставникот бара учениците да го дадат своето мислење и накратко ги запишува одговорите.
Им го проектира филмот.
Прашува кои биле вистинските одговори и прави споредби со она што претходно го одговориле.
Потоа им остава време да ги одговорат  и другите  подетални прашања во врска со филмот.  Проверува и дава мискење.
Учениците пишуваат што претпоставуваат и го кажуваат своето мислење. Потоа Го следат филмот . Ги споредуваат одговорите кои ги дале пред презентацијата и ги детектираат разликите.. Ги читаат одговорите
. Потоа  одговараат и на  подетални прашања, во врска со филмот. Ги читаат одговорите и дискутираат за темата.
Рефлексија:
Им дава чек листа да ја пополнат сами во врска со нивните знаења за холокаустот кои ги стекнале по гледањето на филмот и за чувстават кои филмот ги побуди. Рефлексија:

Учениците ј пополнуваат чек листата за своите знаења за холокаустот по гледањето на филмот и за шувствата кои им ги побудил.