По стапките на еден филм до едно минато, една судбина Bitola Macedonia

Project plan "Following the footsteps of a film to certain past, one destiny" in Macedonian language

Project of the school Stiv Naumov Bitola

teacher Dragan Gorgievski


Подолу можете да најдете материјаликои ги користев при работилниците-Ладино текстови преведни на македонски

You can find materials that I use -ladino texts with Macedonian tranlslation.