Akkreditált képzéseink“Séta az emlékezet könyvtárában” - Centropa tanárkézpő szeminárium a holokauszt oktatás és a zsidó hagyományok megismeretetésére

A Centropa Alapítvány 2003 óta végez Magyarországon kiemelkedően sikeres társadalomtörténeti kutatói és módszertani munkát, melynek során elsődleges források alapján, személyes történeteken keresztül mutatjuk be a magyarországi zsidók történetét a 19–20. század fordulójától napjainkig.

A zsidósággal kapcsolatban Magyarországon nagy a tudatlanság. A hagyományos iskolai történelemoktatásban a magyar zsidóság élete szinte egyáltalán nem jelenik meg, pusztulásáról is csak néhány megemészthetetlen sor tudósít. Több koncepció és segédanyag is született már, hogy orvosolja a helyzetet, különösen a Holokauszt Emléknap bevezetése óta. Oktatási szakemberek sokféleképpen próbálták már megközelíteni ezt a témát, de eddig nem sikerült áttörő eredményeket felmutatniuk. A történelemtanárok véleménye szerint azért, mert az amúgy is nehezen befogadható, érzelmileg megterhelő ismeretek sterilen, megközelíthetetlenül, személytelenül zúdulnak a diákokra, nem veszik figyelembe a korosztályi sajátosságokat és a valódi tanítási élethelyzeteket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a magyarországi antiszemitizmus, zsidóüldözés és a holokauszt történelem érettségi tétel lett anélkül, hogy jól tanítható, illetve befogadható oktatási anyagok segítenék a felkészülést.

A továbbképzés tematikája:

  • Ismerkedés a zsidó hagyományokkal, zsinagógalátogatás.
  • A Centropa Alapítvány honlapjának bemutatása, a honlap alkalmazhatósága és a holokausztoktatásban.
  • A Centropa Alapítvány módszerének alkalmazása az oktatásban. „Veterán” pedagógusok beszámolója.
  • A Centropa Alapítvány vándor kiállításának megtekintése.
  • Találkozás holokauszt túlélőkkel.
  • A továbbképzés során a résztvevők gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a honlap és a módszer alkalmazásáról kiscsoportos munkaformában, óravázlatok és projekttervek készítésében.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja:
Óravázlat készítése a Centropa honlap alapján található élettörténetek, családi fotók felhasználásával.

Az értékelés szempontjai:
- az óravázlat szemlélet formáló legyen, ezzel hasson a tanulókra, a tanár legyen befogadó és nyitott, a téma iránt elkötelezett
- alkalmazza a családtörténeteket a honlapról
- alkalmazza a Centropa honlapján levő módszertani gyűjteményt

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:
Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90% százaléka.
Óraterv elküldése 3 héten belül on-line formában. Terjedelmi megkötés nincs.
A képzés óraszáma 30 óra.
Információ: Czingel Szilvia


Pedagógusok felkészítése az interkulturális pedagógia alkalmazására

A hagyományos iskolai oktatásban a társadalmi konfliktusok kezelése nem megoldott. A különböző társadalmi helyzetben felnövő diákok, valamint különböző szociokulturából érkező diákok szegregációja óriási. Az ehhez kapcsolható, a párbeszédet kezdeményező, másokra odafigyelő attitűd, az aktív állampolgárágra való nevelés, a társadalmi felelősségvállalás kérdése szintén gyerekcipőben jár még. A helyzetet súlyosbítja, hogy mindezekre a kérdésekre nem kapnak jól tanítható módszereket. A továbbképzés pontosan ennek a problémának az áthidalására jött létre.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg:
az interkulturális pedagógia és kommunikáció legalapvetőbb jellemzőit; a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális hátterét; a Magyarországon hátrányos helyzetben lévő tanulók helyzetét; a projektmódszert és projektfeladatok alapjait, és alkalmazásának lehetséges módszereit.

A továbbképzés tematikája:
Az interkulturális pedagógia alapjai, módszerek. A különböző vallási, etnikai csoportok közti társadalmi megbékélés. A hátrányos helyzetű csoportok megismerése és megismertetése. Aktív állampolgárságra nevelés – a civil társadalom. Konflikuskezelés és mediácó. Projektmegvalósítás, projektfeladatok az oktatásban.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja:
Egy projektterv készítése szabadon választható korosztály számára tantermi és iskolán kívüli keretek között (projektfeladat - extra kurikuláris tevékenység). A projekttervet egy másik iskolából érkező pedagógussal együttműködve kell létrehozni

Az értékelés szempontjai:
- a projektben fellelhető a szemléletformálás, érzékenyítés megfelelő jelenlétre;
- alkalmazza a továbbképzés során szerzett ismereteket, illetve építse be a továbbképzés során elsajátított interkulturális módszereket, eszközöket a projekttervbe
- alkalmazza az aktív állampolgárságra nevelés-önkéntességet a projekt során, vonja be diákjait egy választott civil szervezet munkájába.

Reflexiós levél. A reflexiós levélben térjen ki a továbbképzés tapasztalatira és az esetleges szemlélet és attitüdbeli változásokra.

A tanúsítvány kiadásának feltétele továbbá a továbbképzésen való 90-os részvétel.

A képzés óraszáma 30 óra.
Információ: Czingel Szilvia

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8