Kontakt

Místo

Pfeilgasse 8 / 15
Vienna 1080
Rakousko
48° 12' 30.2364" N, 16° 20' 51.1692" E
Centropa c/o wework
Axel Springer Platz 3
20355 Hamburg, Germany
Tel: 0049 176 457 51975
ruehle(at)centropa.org

 
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8