По стапките на еден филм до едно минато, една судбина Bitola Macedonia

dragan
Grade of Class: 
6 and 7 grade (11-12)

Project plan "Following the footsteps of a film to certain past, one destiny" in Macedonian language

Project of the school Stiv Naumov Bitola

teacher Dragan Gorgievski

Подолу можете да најдете материјаликои ги користев при работилниците-Ладино текстови преведни на македонски

You can find materials that I use -ladino texts with Macedonian tranlslation.

Tags: 
Our town's Jewish history
School: 
OU Stiv NAumov OU Dame Gruev an other

Join Border Jumping!

Add your school now!
Click here!

Made by School

OU Stiv NAumov OU Dame Gruev an other
7000 Bitola

Our Border Jumping Projects

No projects yet? Start your first project now!
Start Project...
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8